Lagum u Zemunu

Dva velika, hodnicima međusobno spojena objekta ozidana opekom. Jedan hodnik se završava odronom u lesu. Drugi tunel se proteže do suprotnog kraja brda. Potiču sa kraja XVIII i početka XIX veka i u veoma su dobrom stanju očuvanosti. Lokalni stanari održavaju objekat.