O nama

Cilj projektа UNDERГРАД je evidentirаnje, istrаživаnje, dokumentovаnje i prezentаcijа podzemnih objekаtа koji se nаlаze nа teritoriji grаdа Beogrаdа. Krаjnji rezultаt ovog projektа biće stvаrаnje bаze podаtаkа o prolаzimа, lаgumimа, tunelima i pećinаmа koji se, nаkon rekonstrukcije, mogu iskoristiti zа povećаnje ukupne kulturne i turističke ponude Beogrаdа.


Sakupljanje i analiza dokumentacije

Cilj ove faze projekta je da se sakupe naučna građa, literatura i podaci vezani za beogradsko podzemlje, kako bi se stvorila baza pouzdanih informacija neophodnih za terenski rad. Analitičko istraživanje sastoji se od pregleda bibliografske, istorijske, fotografske i ostale dostupne arhivske građe o beogradskom podzemlju. Sakupljeni dokumentacioni materijal se sistematizuje i digitalizuje. Cilj ove faze je da se obradi dokumentacija dobijena istraživanjem i da se prilagodi potrebama prezentacije. Tokom ove faze obaviće se datovanje objekata i lokacija. Ovi podaci povezaće se sa kontekstom u kome su objekti nastali. Do sada smo evidentirali preko sto objekata na teritoriji grada Beograda.

Istraživanje (rekognosciranje i dokumentovanje)

Cilj ovog dela projekta je da se terenski istraže i dokumentuju lokacije koje imaju potencijal da budu sistematski istražene i prezentovane javnosti. Tokom ove faze ispituje se pouzdanost arhivske i bibliografske građe i vrše se dokumentovanje lokacija, premeri površine i procena stanja očuvanosti. Do sada smo obišli nekoliko desetina objekata na teritoriji grada Beograda.

Prezentacija projekta i promocija rezultata istraživanja

Široj javnosti će biti predstavljen foto i video materijal koji pruža uvid u deo tajne beogradskog podzemlja. Do sada smo organizovali niz promocija, debata, okruglih stolova i izložbi fotografija. Izložbe su nastale u susretu industrijske arheologije i urbanog istraživanja sa gerilskom fotografijom.

Evaluacija i arhiviranje podataka

Cilj ove faze projekta je početak stvaranja sveobuhvatne baze podataka o nepoznatim podzemnim objektima na teritoriji grada Beograda i preporuka o mogućnosti njihove komercijalne upotrebe.


Projekat UNDERГРАД je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, Gradske opštine Savski venac, Gradske opštine Rakovica i Mikser Festivala. Projekat sarađuje sa JVP „Beogradvode“.

Projekat je započeo Centar za urbani razvoj 2011. godine. Tokom 2013. godine projektu se priključuje URBEX Srbija.

UNDERГРАД je dobio nagradu Grada Beograda „Zvezde Beograda“ kao jedan od najboljih projekata koji se brine o nasleđu prestonice.

nagrada
Projekat podržali:

ministarstvo

savski-venac

beograd

rakovica

mikser