3D rekonstrukcija MEHANIZAM – Rimski bunar

Autor: Miroslav Knežević

U biblioteci Matice Srpske u Novom sadu ostao je sačuvan crtež mehanizma koji je namenjen za duboke bunare u velikim tvrđavama. Crtež potiče iz vremena kada se u izvorima pominje mašina Rimskog bunara. Natpis koji stoji uz sam crtež govori da nije pravljen za neki poseban bunar petrovaradinski ili beogradski nego da je plan mehanizma opšti za sve duboke bunare tog doba. Šema je urađena prilično detaljno, bojena u različitim bojama žuta za drvo plava za vodu. Raspored elemenata mašine koja se nalazi na crtežu može se potpuno uklopiti u beogradski Rimski bunar.

Miroslav Knežević je 3D umetnik koji je vešto rekonstrisao Rimski bunar u sklopu izrade diplomskog rada na ITS-u. Predložili smo autoru da mehanizam modelovan i animiran u programima za 3D grafiku, postavi u virtuelnu rekonstrukciju. Uz pomoć detaljnog opisa skice i naučne analize, Miroslav Knežević je potpuno vratio mehanizam i virtuelno ga oživeo u bunaru. Kuriozitet ovog projekta je i činjenica da su kompletan 3D model i scena implementirani u UE4 game engine (trenutno jedan od najsavremenijih 3D igračkih motora). Tako je moguće kretati se kroz prostor u realnom vremenu (poput igre), uz vrhunski kvalitet grafičkog prikaza. Kroz rekonstrukciju bunara posetilac sada može da se prošeta pod svetlima baklji i vidi kako je ovaj mehanizam nekada izgledao.